Previous Next

เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ม.1 เข้ารับการฉีดวัคซีน PfiZer-BioNTech Covid-19 Vaccine เข็มที่ 1

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564เวลา 08.00-12.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1- ม. 1/15, ม.2/EP และนักเรียนทุกชั้นที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (รอบสุดท้าย)  เข้ารับการฉีดวัคซีน PfiZer-BioNTech Covid-19 Vaccine เข็มที่ 1

สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี จำนวน 908 คน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร หน่วยบริการ โรงพยาบาลสกลนคร
โดยมีคณะครูที่ปรึกษาดูแลการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด   ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ได้นำฝ่ายบริหารเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
  ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด


พิมพ์   อีเมล