Previous Next

ศึกษาดูงานระบบริหารสถานศึกษา NextSchool

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานบริหารบุคคลจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เพื่อศึกษาดูงานระบบริหารสถานศึกษา NextSchool นำโดยดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทั้ง 4 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสภานักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ศึกษาดูงาน

ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


พิมพ์   อีเมล