Image

ดร.เอกชัย บุตรแสนคม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

คู่สมรส
คุณครูวิลาสินี  บุตรแสนคม
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   9 ธันวาคม 2559          มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)    10  มีนาคม   2539       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)      3  เมษายน  2527         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 สิงหาคม 2527 อาจารย์ 1 ระดับ 3 รร.บ้านม่วงพิทยาคม สามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
1 พฤษภาคม 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 4 รร.โพนพิทยาคม สามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
1 ตุลาคม 2535 อาจารย์ 2 ระดับ 5 รร.โพนพิทยาคม สามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
1 ตุลาคม 2538 อาจารย์ 2 ระดับ 6 รร.โพนพิทยาคม สามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
30 เมษายน 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 6 รร.โพนพิทยาคม สามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
28 พฤษภาคม 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 6 รร.ดงมะไฟวิทยา สามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
1 ตุลาคม 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 7 รร.ดงมะไฟวิทยา สามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
27 มิถุนายน 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8 รร.ดงมะไฟวิทยา สามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
24 ธันวาคม 2547 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ. 3 สพป.สน. เขต 1
6 เมษายน 2549 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.สน. เขต 1
23 มีนาคม 2549 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแก้ว สพป.สน. เขต 1
1 ตุลาคม 2549 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป.สน. เขต 1
14 ธันวาคม 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
17 มกราคม 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา(ขนาดเล็ก) สพม. เขต 23
7 พฤศจิกายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา(ขนาดกลาง) สพม เขต 23
31 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา (ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ) สพม เขต 23
1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา (ขนาดใหญ่พิเศษ) สพม. สกลนคร
วุฒิทางลูกเสือ
28 ธันวาคม 2543 วูดแบร์ด 3 ท่อน A.L.T. (assistant leader trainer) ทะเบียนเลขที่ 8700
19 ตุลาคม 2535 วูดแบร์ด 2 ท่อน A.T. C. (assistant trainerCourse) ทะเบียนเลขที่ 18708
กิจกรรมรักษาดินแดน

คติประจำใจ

“มองไกล ใจประสาน ผลงานเป็นเลิศ”

Image
Image
Image